Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion--- Det løser Københavnertunnelen--- Linjeføringen--- Miljø--- Tekniske data

København er en metropol. Som hjertet i Hovedstadsregionen. Som hovedstad og udviklingslokomotiv for hele Danmark. Som centrum for udviklingen i Øresundsregionen - Nordeuropas fremtidige udviklings- og vækstcentrum. Befolkningen søger i stigende antal til København. På 10 år er befolkningstallet øget med 30-35.000 alene i Københavns Kommune. Befolkningstallet vil vokse yderligere de næste 25 år. Der skal bygges tusindvis af nye boliger. Nye virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner og meget andet af det, der giver en stor international by liv, kommer til i de kommende år.

København er i dag ikke gearet til selv den nuværende trafik, som belaster mange boligområder og gader med uvedkommende gennemkørende trafik. Det belaster miljøet og befolkningens sundhed meget negativt. Blandt københavnerne er der på én gang et ønske om at kunne fredeliggøre boligområder og gader ved at få den uvedkommende trafik væk og et ønske om at få løst trafikproblemerne. Løses disse problemer ikke nu, så vil forholdene i fremtiden blive endnu værre.

Trafik er som vand. Det skal nok finde vej. Er der ikke de nødvendige hovedledninger til at tage fra, så finder trafikken vej, hvor den kan komme frem.

Det er tid for København og Danmark at tænke stort og langsigtet, rent trafikalt, for landets udviklingsjuvél.

København skal have to nye trafikale hovedpulsårer, som sikrer at store dele af den kollektive trafik og bilerne kommer under jorden eller under vandet.

København skal derfor bygge City Metroringen for at styrke den kollektive trafik. Metroen må også gerne senere udbygges til andre dele af byen.

Københavnertunnelen skal derfor bygges, som en helt ny Motorring 2 Øst under havnebunden af Københavns havn fra E47/E55 Syd og E20 Malmø til Nordhavnen og derfra under jorden i en tunnel til Helsingørmotorvejen E47/E55 Nord. I dette oplæg koncentrerer vi os om perspektiverne med Københavnertunnelen og den tilknyttede Københavns City Terminal.

Kun herved kan København grundlæggende få løst trafikproblemerne og fredeliggøre store byområder for uvedkommende gennemkørende trafik, så der bliver bedre plads til byrum for aktivitet for københavnerne og forbedre miljøet og sundheden. Alle københavnerne belastes årligt af en partikelforurening på 472 g (Miljøkontrollen Københavns kommune 2004). Kun ved grundlæggende trafikløsninger kan dette problem mindskes betydeligt.

Med Københavnertunnelen flyttes store mængder biltrafik væk fra bytætte områder. Der sker rensning af bilernes udstødning i tunnelen med 96-98 %, så trafikkens forurening i tunnelen ikke belaster byens borgere. Byen kommer til at hænge sammen rent trafikalt.

Trafikale flaskehalse og lange køtider kan fjernes. Det er i hele Danmarks interesse, at København sikres en trafikløsning, så perspektiverne som metropol i Øresundsregionen kan opfyldes.
Intet andet forslag kan på samme vis på én gang løse så mange fremtidsopgaver for Danmarks hovedstad.

Københavnertunnelen kan bygges uden at belaste de kaotiske trafikforhold i København yderligere, da langt den største byggeaktivitet foregår ude i vandet.
Københavnertunnelen vil kun i ringe omfang kræve ekspropriationer.